شیرین و من

 

بار باران ر تنها که يادت هست

کجای مهر بود که خوانديم

و تو قد کشيدی

درخنده نصفه سيبی که من نداشتم

و من هنوز

بار باران ر تنها که يادت هست  


شيرين و من

شيرين

کلمه تاريک است و دل نپرسيدنی

بهار که آمدی

فانوسی بياور

وکنار حو صله ام بياويز

ح-الف دريا