شیرین و من

 

توی اين هوا ديوانه گی هم می چسبد

قاچی از زمين

تکه ای آسمان

با اين سفره ای که نداريم

صبحانه ی خوبی می شود

اگر نگويی

آدم حسابی ها پيتزا می خورند

و من

که حساب سرم می شود

توی اين هوا ديوانگی هم می چسبد