شیرین و من

 

سنگ از ماه پرسيد

از آن بالا زمين را چگونه می بينی ؟

ماه هيچ نگفت

شب ديگر خميده تر

ماه در آسمان بود.