شیرین و من

 

تنها

به شکل قديم انسان

هراسان سيبی ام که نخورده ام

نه سيب و نه گندم

اشتياق چشم تو بود هبوط