شیرین و من

 

همینطوری

زودتر از واژه ها می آیی و جا خوش می کنی

زیر درختی که قرار است.

در ادامه اتفاقی نمی افتد

اینطور که نمی شود

لطف کن

کمی کنار بایست

تا باد بیایدو ببرد

طرحی را که داردبه ذهنم نوک می زند