شیرین و من

 

خط زده است

تکليف تمام سی ساله ام را

کلمه گناهترين آفرينش بود

و اتفاق افتادنی

و گرنه جاذبه که بر سر نيوتن اوار شد

سيب نام گرفت

پيشتر که حوا بهشت را برد از من

هر عمل را عکس العملی است

هزار بار دورتر از بهشت

واين فاصله آنقدر هست

که می رسيم بهم دو خط موازی