شیرین و من

 

خوب آقای موسوی تهديد کردند من هم شعری به همين منظور می گذارم

من به ادامه اين شعر متهم شده ام

و خيلی چزهای ديگر

شبيه چشمهای تو که سر می خورد

روی اين سطر

ادامه بده و داشته باش اين چند نقطه را .....

که رم می کند می ريزد به سياهی شب

آ خر جمله

و بی چراغ

کلمه تاريک تر است