شیرین و من

 

مادرم می گفت:

کوهها غصه های زمینند

و من

رشته کوهی از سینه ام می گذرد