شیرین و من

 

به زور از رختخواب جدا می شوم

به زور صورتم را می شویم

به زور لباس می پوشم

به زور به رئیس سلام می کنم

به زور به ارباب رجوع سر تکان می دهم

به زور به روز می شوم