شیرین و من

 

   بی عشق و بی سگ می گذرد ،

   روزهایم

   هوای چه نکرده از هزار گذشتیم

   از تاریکی

  از چشمهای تو وحشت دارم

   و اینکه زل می زنی

    هرچه فریاد را

   باران خواهد گرفت

  و هرچه را که دوست داری به تو نگفته ام

  درجایی دور

  بر جنوبی ترین چشمها

  دلم خنک خواهد شد