شیرین و من

 

دویده ام

من هزار سال رفته را دویده ام

تمام زمستان در راه بوده ام

مادرانی را دویده ام

که کودکان ندویده ی خویش را بر آغوش مرده اند

من در عروسی تمامی دخترکان عروسک به دست

در چاه گنگ نگاه مردان نامرد

دویده ام

تمام جاده ابریشم را

من رویای شیر دره پنج شیر را دویده ام

 

"تقدیم به تهمینه کوهستانی دونده افغانی در المپیک لندن 2012"