شیرین و من

 

اولین میوه این باغ که برسد

کلاغها سر می رسند

حکایت تلخی است

:آزادى: