شیرین و من

شيرين و من

شيرين

کلمه تاريک است و دل نپرسيدنی

بهار که آمدی

فانوسی بياور

وکنار حو صله ام بياويز

ح-الف دريا