شیرین و من

 

اين روزها اين طوری ام بعضی وقتها هم اين جوریو در آخرکارهم

خدا کند کارم به اين حالت نکشد