شیرین و من

 

ازانگشت اشاره ی تو خليج

آويزان است

روزنامه های صبح نوشتند

جنوب از تو آغاز شد

همين چند هزار سال نوری پيش 

عبور کردی رو به مشرق

و خورشيد از حيرت تو بر آمد

و زمين گيج برداشت

حول محور تو

روزنامه های صبح تکذیب کردند

و چشمه ها به چشم تو برگشتند