شیرین و من

 

از انگشت اشاره تو

                 خليج آويزان است

روزنامه های صبح نوشتند

جنوب از تو آغاز شد

همين چند هزار سال نوری پيش

عبور کردی رو به مشرق

و خورشيد از حيرت تو برآمد

وزمين گيج برداشت حول محور تو

روزنامه های صبح تکذيب کردند

و چشمه ها به چشم تو بر گشتند