شیرین و من

 

يک کار از خودم

پيش از اينها

نقشی زدم که تو نام

بگيری

از روز به واژه

از واژه به روز

لگد کوب نکرده ام فاصله ای

مگر که نباشد

و حالا آخر اين نقطه سر خط

زمين نفرينی کروی است

و فکر می کنم

 به سرنوشت کسی دچار شده ام