شیرین و من

 

بار باران ر تنها که يادت هست

کجای مهر بود که خوانديم

و تو قد کشيدی

درخنده نصفه سيبی که من نداشتم

و من هنوز

بار باران ر تنها که يادت هست