شیرین و من

 

نقطه ای بگذار

قرار ملاقاتمان

انتهای قار قار اين کلاغ

شيطانی ام گل کند

نقطه بگذار

گوشه لبت که نه

کدام اين خطو ط را بگيرم

     ميرسم

به پنج شنبه های جغرافيای پيشانی ات

که تعطيل نباشی

آمدنم را ؛نقطه ای بگذار