شیرین و من

 

بار

باران

؛ر؛تنها

که يادت هست

کجای مهر بود که خوانديم

و تو قد کشيدی در نصف سيبی که نداشتم

و من هنوز

بار

باران

؛ر؛ تنها

که يادت هست