شیرین و من

 

تمام جنایت های های جهان

در تو

اتفاق می افتد

خطابه ات را برای روز همیشه تعطیل

مرگ همسایه تنظیم می کند

دنیا ریز است

وگاهی که لبخند می زنی

بخاطر مونا لیزاست

جاش باشد

زمین در جهت انگشت تو قطب شمال می شود

راستش

پیش از پایان این شعر

شقیقه ات بارها سوراخ شده است

نرنج دوست من

گفته بودم که

" تمام جنایت های های جهان

در تو

اتفاق می افتد "