شیرین و من

 

چیز تازه ای نیست 

امروز را پیرتر زندگی کردم

جغرافیای دایره سرنوشت کسی است که دچار است

و من به چیزهایی

در احتیاطی ابدی به سر می برم

و چیز تازه ای نیست

جز زندگی: چیزی که پدر مرتکب شد