شیرین و من

 

در چشم تو به اقیانوس نشستم

هفت دریا از سرم گذشت

ها بانوی هلیله*های  هر روز

زمین سرگردان بوسه ی فرشته است

و من

موج لبت خیز برداشته است

اجازه بدهی

کاسه ای دلشوره بردارم

* بندرگاهی است در بوشهر