شیرین و من

 

خروس خوان راه افتادیم

به واق سگ رسیدیم

زمان بعد سوم گناه پدر بود

که نمی گیرد گردن پسر ناخلف

آدمی تف سربالاست

و زندگی را مرتکبیم

هرچند

سرم خلاف این سطر چرخ و فلک  می شود