شیرین و من

 

چشمان تو آفتاب را می فهمد

آيينه و نور ناب را می فهمد

چشمان تو از عشيره ی درياهاست

احساس لطيف آب رامی فهمد