شیرین و من

 

شيرين!

برايم لقمه ای شعر بگير

به جای شامی که نداريم

و اندوهم را بباف

برای روزهای برفی که نيامده اند

تا شانه کنم پريشانی ات را