شیرین و من

 

در ايستگاه چهارم ،

احمقانه است كه فكري به سر آدم بزند

اصل مطلب اين بود

در ادامه اتفاقي نمي افتد

سايه اي تند مي گذرد

ونگاهي سر ميخورد تا انتهاي خيابان

وپسر ،سوار خط آخر مي رود .