شیرین و من

 

مثل همين باد

که در ذهن درخت می پيچد

سر ريز می شوم درون کوچه

اجازه بدهيد برگشتم شعر را ادامه بدهم