دریا را به رختخواب آوردم قایقی ساختم و از هراس حرامیان دریاهای جنوب، تا صبح راندم و سحرگاه، بی نای وبی لنگر ،یله بر ساحل دریا ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 14 بازدید
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
شیرین
5 پست
آزادی
1 پست
رفعت_جو
4 پست
شطرنج
1 پست
سرباز
1 پست
دریا
3 پست
جنوب
2 پست
معجـزه
1 پست