در ایستگاه چهارم ،

احمقانه است که فکری به سر آدم بزند

اصل مطلب این بود

در ادامه اتفاقی نمی افتد

سایه ای تند می گذرد

ونگاهی سر میخورد تا انتهای خیابان

وپسر ،سوار خط آخر می رود .

/ 0 نظر / 15 بازدید