شيرين و من

شيرين

کلمه تاريک است و دل نپرسيدنی

بهار که آمدی

فانوسی بياور

وکنار حو صله ام بياويز

ح-الف دريا

 

                   

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید